Reglement AVG – Privacyverklaring Praktijk voor Osteopathie Panoptica – Privacystatement

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

De osteopaat Wim Jans te Zutphen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De contactgegevens van Praktijk voor Osteopathie Panoptica zijn de volgende:

  • Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen
  • Tel.: (+31)640749898
  • info@osteopathiepanoptica.nl

1. Doel
1.1. Op 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving in werking getreden. Onderdeel daarvan is de verordening (EU) 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening schrijft voor dat iedere organisatie waarin persoonsgegevens worden verwerkt een register van verwerkingen opstelt. Met onderhavige register wordt aan die verplichting voldaan.
1.2. Een osteopaat verwerkt persoonsgegevens van diens patiënten, met een gerechtvaardigd belang. Een patiënt verschaft de gegevens om zo goed mogelijk geholpen te worden. Naast identificatiegegevens van de patiënt wordt een medisch dossier aangelegd. Het betreft aldus privacy gevoelige informatie die eveneens door de patiënt, om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen krijgen, aan de osteopaat gegeven wordt.
1.3. Praktijk voor Osteopathie Panoptica is zich ervan bewust dat er sprake is van bijzondere persoonsgegevens. De inhoud van een medisch dossier is gevoelig voor de betrokkene en vergt een grote mate van vertrouwelijkheid. Praktijk voor Osteopathie Panoptica zal zich zodoende inzetten die gegevens vertrouwelijk te laten blijven.
1.4. De gegevens die bij Praktijk voor Osteopathie Panoptica geregistreerd worden zijn slechts bedoeld voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden gebruikt om te waarborgen dat de osteopaat de patiënt zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Van dienst zijn in het verhelpen van de klachten en van dienst zijn door het mogelijk maken dat de ziektekostenverzekering de kosten zoveel mogelijk vergoedt.

2. Beveiliging
2.1. Om er zeker van te zijn dat deze gegevens zo veilig mogelijk verwerkt worden is gebruik gemaakt van de volgende beveiliging. Praktijk voor Osteopathie Panoptica werkt met Crossuite, waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten. Crossuite voldoet aan de ISO27001 norm en is gecertificeerd NEN7510 (beveiligingsnorm). Crossuite garandeert de volgende maatregelen te hebben genomen: logische toegangscontrole, 2-step authenticatie, fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, SSL verbindingen, registratie security incidenten, doelgebonden toegangsbeperkingen, controle op toegekende bevoegdheden.
2.2. Buiten de genoemde systemen zal geen ander systeem gebruikt worden om gegevens te verwerken. Patiëntengegevens zullen niet op andere datatransmitters zoals laptops, usbsticks, harde schijf, geplaatst worden.

3. Ontvangers van data
3.1. Patiëntengegevens zullen enkel na afgegeven machtiging door de patiënt worden verstrekt aan derden. Het betreft dan derden waarvan de patiënt schriftelijk toestemming heeft gegeven om met de patiënt afgestemde gegevens aan te verstrekken. Dit kunnen artsen, andere zorgverleners, advocaten of andere juridische dienstverleners zijn.
3.2. In het dossier van de patiënt zal nauwkeurig worden bijgehouden welke gegevens op verzoek van de patiënt met derden zijn gedeeld.
3.3. Indien gegevens internationaal worden gedeeld, zal dit in principe door de patiënt zelf worden gedaan, nu daarvoor extra waarborgen gelden.

4. Rechten van betrokkenen
4.1. Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de Verordening diverse rechten aan de betrokkene:
• het recht op informatie over de verwerkingen;
• het recht op inzage in zijn gegevens;
• het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
• het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
• het recht op beperking van de gegevensverwerking;
• het recht op verzet tegen de gegevensverwerking
4.2. Een patiënt of voormalig patiënt (de betrokkene) kan om bovenstaande gegevens verzoeken. De betrokkene kan zulks doen per mail naar info@osteopathiepanoptica.nl. De betrokkene
dient zich daarbij te legitimeren, opdat de betreffende osteopaat met voldoende zekerheid kan vaststellen dat degene die het verzoek doet daadwerkelijk de betrokkene is.
4.3. De betreffende osteopaat zal binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek betrokken informeren over de uitvoering van het verzoek. Bij complexe, of een veelvoud aan verzoeken kan deze termijn verlengd worden met maximaal 2 maanden. De betrokkene zal in een dergelijk geval van verlengde termijn van uitvoering van het verzoek daaromtrent geïnformeerd worden. De informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt.

5. Categorieën van persoonsgegevens en bewaartermijnen
5.1. Alle medische gegevens en gegevens welke nodig zijn om de medische gegevens goed te bewaren kennen een wettelijke bewaartermijn van 15 jaren op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).
• Voornaam, achternaam
• BSN
• Geboortedatum
• Huisarts
• Straat, huisnummer, postcode, plaats, land
• Emailadres, telefoonnummer
• Medische historie, zoals voorgeschreven medicatie
• Beroep, hobby’s, sport
• Ondergane operaties, ziekten, familiare aandoeningen
• Wijze waarop patiënt bij osteopaat is terechtgekomen
• Ongevallen/gebeurtenissen, verrichte onderzoeken
• Specificaties op gebied van hart en vaatziekten, longen, spijsvertering, urogenitaal en hormonaal vlak
• Anamnese: klacht omschrijving sinds wanneer ervaart men klacht, provocerende factoren, reducerende factoren, bijkomende klachten, eerdere behandelingen
• Onderzoek: Biomechanisch, respiratoir/ circulatoir, bio-energetisch/ metabool, Neurologisch, Biopsychosociaal
• Consultatie patiënt; journaal en behandelingen
• Osteopatische diagnose; osteopathische conclusie, verwachting mbt herstel, indicatie voor osteopathie
• Documenten indien van toepassing: verslag verwijzer, verslag naar doorverwijzing, verslag aan derden op verzoek patiënt, verslag laboratorium onderzoek/röntgenonderzoek, ander onderzoek
• Eventuele klacht die patiënt tegen osteopaat heeft ingediend.

Zit u hieronder géén agenda staan? Klik dan hier om naar onze online agenda te gaan.